- 2 - Mika Newton

- 2 - Mika Newton - Angel ( Украина, 3 сезон ) - 2 - Mika Newton - Angel ( Украина, 3 сезон )